நீங்கள் எனக்கு மிகவும் அர்த்தம் in English: What does நீங்கள் எனக்கு மிகவும் அர்த்தம் mean in English? If you want to learn நீங்கள் எனக்கு மிகவும் அர்த்தம் in English, you will find the translation here, along with other translations from Tamil to English. You can also listen to audio pronunciation to learn how to pronounce நீங்கள் எனக்கு மிகவும் அர்த்தம் in English and how to read it. We hope this will help you in learning languages.
Here is நீங்கள் எனக்கு மிகவும் அர்த்தம் meaning in English:
You mean so much to me
You mean so much to me in all languages