நீங்கள் அழகாக இருக்கிறீர்கள் in English: What does நீங்கள் அழகாக இருக்கிறீர்கள் mean in English? If you want to learn நீங்கள் அழகாக இருக்கிறீர்கள் in English, you will find the translation here, along with other translations from Tamil to English. You can also listen to audio pronunciation to learn how to pronounce நீங்கள் அழகாக இருக்கிறீர்கள் in English and how to read it. We hope this will help you in learning languages.
Here is நீங்கள் அழகாக இருக்கிறீர்கள் meaning in English:
You look great
You look great in all languages