அதை எப்படி உச்சரிக்கிறீர்கள்? in English: What does அதை எப்படி உச்சரிக்கிறீர்கள்? mean in English? If you want to learn அதை எப்படி உச்சரிக்கிறீர்கள்? in English, you will find the translation here, along with other translations from Tamil to English. You can also listen to audio pronunciation to learn how to pronounce அதை எப்படி உச்சரிக்கிறீர்கள்? in English and how to read it. We hope this will help you in learning languages.
Here is அதை எப்படி உச்சரிக்கிறீர்கள்? meaning in English:
How do you pronounce that?
How do you pronounce that? in all languages