ကျွန်တော်ကုတင် 2 လုံးပါတဲ့အခန်းလိုချင်ပါတယ် in English: What does ကျွန်တော်ကုတင် 2 လုံးပါတဲ့အခန်းလိုချင်ပါတယ် mean in English? If you want to learn ကျွန်တော်ကုတင် 2 လုံးပါတဲ့အခန်းလိုချင်ပါတယ် in English, you will find the translation here, along with other translations from Myanmar (Burmese) to English. You can also listen to audio pronunciation to learn how to pronounce ကျွန်တော်ကုတင် 2 လုံးပါတဲ့အခန်းလိုချင်ပါတယ် in English and how to read it. We hope this will help you in learning languages.
Here is ကျွန်တော်ကုတင် 2 လုံးပါတဲ့အခန်းလိုချင်ပါတယ် meaning in English:
I'd like a room with two beds
I'd like a room with two beds in all languages
Cite this Entry
"ကျွန်တော်ကုတင် 2 လုံးပါတဲ့အခန်းလိုချင်ပါတယ်, the Myanmar (Burmese) to English translation." In Different Languages, https://www.indifferentlanguages.com/translate/myanmar_%28burmese%29-english/pm9nqx.
Copied