നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് in English: What does നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് mean in English? If you want to learn നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് in English, you will find the translation here, along with other translations from Malayalam to English. You can also listen to audio pronunciation to learn how to pronounce നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് in English and how to read it. We hope this will help you in learning languages.
Here is നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് meaning in English:
I'm glad you like it
I'm glad you like it in all languages