بات چیت کرنے والا по-русски: Что значит بات چیت کرنے والا по-русски? Здесь вы найдете перевод слова بات چیت کرنے والا с языка урду на русский. Также вы можете послушать аудио и узнать, как произносится بات چیت کرنے والا по-русски. Надеемся, это поможет Вам в изучении языков.
Вот как переводится بات چیت کرنے والا:
общительный
Общительный на всех языках
Посмотрите переводы других слов с языка урду на русский язык:
Цитирование
"Перевод بات چیت کرنے والا с языка урду на русский." In Different Languages, https://www.indifferentlanguages.com/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%83-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/2wnm7q.
Скопировано