அருமையான மாலைக்கு நன்றி по-русски: Что значит அருமையான மாலைக்கு நன்றி по-русски? Здесь вы найдете перевод слова அருமையான மாலைக்கு நன்றி с тамильского языка на русский. Также вы можете послушать аудио и узнать, как произносится அருமையான மாலைக்கு நன்றி по-русски. Надеемся, это поможет Вам в изучении языков.
Вот как переводится அருமையான மாலைக்கு நன்றி:
Спасибо за прекрасный вечер
Спасибо за прекрасный вечер на всех языках
Цитирование
"Перевод அருமையான மாலைக்கு நன்றி с тамильского языка на русский." In Different Languages, https://www.indifferentlanguages.com/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/xr44m8.
Скопировано