நீங்கள் இங்கே விரும்புகிறீர்களா? по-русски: Что значит நீங்கள் இங்கே விரும்புகிறீர்களா? по-русски? Здесь вы найдете перевод слова நீங்கள் இங்கே விரும்புகிறீர்களா? с тамильского языка на русский. Также вы можете послушать аудио и узнать, как произносится நீங்கள் இங்கே விரும்புகிறீர்களா? по-русски. Надеемся, это поможет Вам в изучении языков.
Вот как переводится நீங்கள் இங்கே விரும்புகிறீர்களா?:
Тебе здесь нравится?
Тебе здесь нравится? на всех языках
Цитирование
"Перевод நீங்கள் இங்கே விரும்புகிறீர்களா? с тамильского языка на русский." In Different Languages, https://www.indifferentlanguages.com/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/mjno38.
Скопировано